HÁZIORVOST KERESÜNK!

Vanyola-Csót-Nagygyimót-Béb vegyes háziorvosi praxis háziorvost keres

https://alapellatas.okfo.gov.hu/acadp_listings/vanyola-csot-nagygyimot-beb-vegyes-haziorvosi-praxis-haziorvost-keres/

 


Lakossági elégedettségi kérdőív

 

a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében című projekthez kapcsolódóan.

A kérdéssor a településen állandó lakóhellyel rendelkező felnőtt lakosság elégedettségének mérésére szolgál, melynek kitöltése anonim és önkéntes.

A kérdőív az alábbi elérhetőségre kattintva 2024. május 31-ig érhető el:

 

 


Tájékoztatás

A helyi önkormányzati választáson jelöltként indulni szándékozók részére a jelölőívek kiadása

2024. április 20-tól 2024. május 6. 16 óráig lehetséges.

2024. április 20-án szombaton 8-16 óra között

8556 Pápateszér, Petőfi u. 17. sz. alatti választási iroda székhelyen ügyeletet tartunk.

Jelölőív iránti igényét a www.valasztas.hu oldalon elérhető A4-es formanyomtatványon személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján nyújthatja be a Választási Irodánál.

Ezt követően – igazodva a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjéhez –

a HVI vezetőjénél, vagy a Választási Irodánál a pápateszéri székhelyen adhatja le igénylését.

Legfontosabb információk az ajánlóívek leadásával kapcsolatban

Egy ív 8 ajánlás megtételére ad lehetőséget. Annyi ívet igényeljen, ami előre láthatóan felhasználásra kerül! A választási iroda a szükséges érvényes ajánlásszám elérését követően nem ellenőrzi tovább az ajánlások érvényességét!

Az ajánlóív szigorú számadású nyomtatvány, mely vonalkódot tartalmaz. Az ajánlóív még üresen sem másolható!

Az ajánlóívek leadási határideje 2024. május 6. hétfő 16 óra!

A Helyi Választási Iroda székhelye: 8556 Pápateszér, Petőfi u. 17.

Az ajánlóívek leadásával egyidejűleg adja le nyilatkozatát a külföldi támogatás felhasználása tárgyában, mely a valasztas.hu oldalon a Jelölteknek szóló információk között, vagy a HVI-nél megtalálható.

A leadási határidőig köteles visszajuttatni minden kiadott ajánlóívet – az üreset is – a HVI-hez. Amennyiben ezt elmulasztja, 1000,- forint bírságot kell kiszabni a le nem adott ajánlóívek darabjáért.

Az ajánlások ellenőrzése a leadástól számított 3 napon belül történik. A jelölt nyilvántartásba vételéről a Helyi Választási Bizottság 4 napon belül dönt.

 

Nemzetiségi választás ajánló ív igénylés elérhetősége: https://www.valasztas.hu/documents/20182/6226356/A6.pdf/ddf137d8-9bdd-7ca5-2725-a03fcf5719f4?version=1.1&t=1712305395616

 

 


Erdészeti Főosztály

KÖZLEMÉNY

körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról

A Nemzeti Földügyi Központ (továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.) 33.§ (1) bekezdés b) pontjában és 33.§ (2) bekezdésében.
valamint az erdőrőL az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban FM rendelet) 6. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Pápai erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást.

Dokumentum letöltése (PDF)

 

 


PÁLYÁZATIKIÍRÁS
bérleti szerződéssel vegyes közétkeztetési szolgáltatás beszerzésére vonatkozóan
- PDF

 


  

 


Vanyola Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

 
"A" típusú pályázati kiírás (pdf)

"B" típusú pályázati kíírás (pdf)

 

 


 

 


KÖZLEMÉNY

pályázati azonosító: 3397919162

pályázat tárgya: Markológép beszerzése Bakonyszentivánon

pályázati támogatás összege: 5.803.265 Ft

támogató: Gerence-Marcal-Rába és Somló Környéke Vidékfejlesztési Egyesület

kedvezményezett: Bakonyszentiván Község Önkormányzata

 

 

 


 

Tisztelt Adózók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be.

2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA részére megnyitott számla adatai:

Számla száma: 10048005-00005366-02120018

Számla IBAN száma: HU44 1004 8005 0000 5366 0212 0018

Felhívom figyelmüket arra, hogy a deviza átutalás kezdeményezésekor minden esetben fel kell tüntetni az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat- pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Kincstár által az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti majd fel befizetésként. A devizában megfizetett helyi iparűzési adó megfizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adószámla kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

 


A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Kormányhivatal) az Inforg 2008 Kft. (székhely: 8460 Devecser, Levente telep 1., KSH: 14579859-0147-113-19, KÜJ: 102994335,
a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából az ENVIPROG GROUP Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A., a továbbiakban: Meghatalmazott) által – a 8552 Vanyola 0169/1 hrsz. alatti
telephelyen (a továbbiakban: Telephely) tervezett tevékenységgel kapcsolatban – benyújtott, összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
lefolytatása iránti kérelem és a mellékletét képező dokumentáció alapján VE/30/06848/2022. ügyiratszámon indult közigazgatási hatósági eljárásban közmeghallgatás tartását rendelem el.

A közmeghallgatás helye, időpontja:

8552 Vanyola, Petőfi u. 10. szám alatti Művelődési Ház

2022. október 19. (szerda) 10 óra.

Részletek (PDF)


A dokumentum ITT letölthető (PDF formátum)

 


 


 


 


 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


Készülődés a nemzeti ünnepre


Mozgalom az egészségért

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Hírdetmény

NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN